Vesiehitised

 1. Selisoo servaalade veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2023
 2. Parika raba veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2023
 3. Vanaveski paisu osalise likvideerimise ja loodusliku jõesängi taastamise projekt, RMK, 2023
 4. Mõrdama raba veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2022
 5. Jõuga kraavi puhastamise projekt, OÜ VKHT, 2022
 6. Tallinn – Saku liivamaardla hüdrotehniline uuring, Maves OÜ, 2022
 7. Kadrina paisjärve uuring, Maves OÜ, 2022
 8. Kloostri jõe, Liivoja ja Reangi oja uuendustööde projektid, Põllumajandus- ja Toiduamet, 2021
 9. Läänemaa-Suursoo veerežiimi taastamise projekt, Tallinna Ülikool, 2020.
 10. Rongu raba veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2020.
 11. Suuremõisa jõe koelmualade taastamise tööprojekt, Hiiumaa Vallavalitsus, 2019.
 12. Käina lahe kanalite puhastamise eelprojekt, Keskkonnaamet, 2019.
 13. Tallinna Botaanikaaia kuivendussüsteemide ja alpinaariumi projekt, Tallinna Botaanikaaed, 2019.
 14. Kildemaa jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2019.
 15. Pae kraavi, Päinurme jõe, Laisma peakraavi, Tolkuse oja, Ullaste peakraavi ja Ridalepa oja uuendustööde projektid, Põllumajandusamet, 2018.
 16. Arramäe jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2018.
 17. Voore soo jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2018.
 18. Saikla jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2018.
 19. Jaama oja suudmelala kalade rändetee parandamise projekt, Haapsalu Linnavalitsus, 2017.
 20. Keila linna Lõuna-Keila elamuala sademete ja pinnavete ärajuhtimise perspektiivskeem, AS Keila Vesi, 2017.
 21. Alansi kraavi, Kostivere peakraavi, Üksnurme peakraavi, Järavere oja, Lauka peakraavi, Kunda jõe, Kaldaoja, Oara oja, Saki jõe, Hendrikhansu oja, Leie peakraavi ja Välgita oja uuendustööde projektid, Põllumajandusamet, 2017.
 22. Kentsi järve saneerimistööde II etapi projekt, Konguta Vallavalitsus, 2017.
 23. Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamiseks insenertehnilise tegevuskava ja keskkonnamõjude hinnangu koostamise projekt, MTÜ Lahepera Järv, 2017.
 24. Sindi paisu avamise ehitusprojekti ekspertiis, Keskkonnaagentuur, 2016.
 25. Sõtke paisu (asukohaga Kesk tänav Sillamäe) tööprojekt, AS Sillamäe-Veevärk, 2016
 26. Tõravere vesiveski paisule kalapääsu rajamise tööprojekti, MTÜ Tõravere Vesiveski, 2015
 27. Milloja oja puhastamise tööprojekt, AS Terrat, 2016
 28. Veisjärve väljavoolu kalapääsuga ülevoolupaisu projekt, RMK, 2016
 29. Pidula oja kalapääsude tööprojekt, MTÜ Salmo Kalapääs, 2015
 30. Kahala järve tervendamise insenertehniline tegevuskava, Kuusalu Vallavalitsus, 2014
 31. Kuusiku „Altveski“ vesiveski paisule kalapääsu rajamise tehniline tööprojekt, MTÜ Kuusiku Kaitseala, 2014
 32. Elva jõe Peedu paisu rekonstrueerimise, kalapääsu ehituse ning Elva jõele kudeala tööprojekt, Elva Linnavalitsus, 2014
 33. Saku mõisatiigi väljavoolul asuva kalapääsu tööprojekt, AS Terrat, 2013
 34. Ihasalu küla pinna- ja sademevete ärajuhtimise võimaluste uurimine, Jõelähtme Vallavalitsus, 2013
 35. Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks (koostöös Eesti Veeprojekt OÜ, Maves AS, Kobras AS, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Merin OÜ, Ökokonsult OÜ, Projektbüroo Koda OÜ) 2012-2013
 36. Jutuse oja uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 37. Arkna mõisa pargi veeolude reguleerimise eskiisprojekt, Värvikeskuste Grupp OÜ, 2013
 38. Häädemeeste jõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 39. Raasiku valla Aruküla aleviku, Järsi ja Kurgla külade liigvete ärajuhtimise projekt, 2012
 40. Ahelo jõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 41. Kamari paisude kalapääsude tööprojekt, Põltsamaa Vallavalitsus, 2011
 42. Vääna jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi parendamise eelprojekt, Põllumajandusamet, 2011
 43. Kaave jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi parendamise eelprojekt, Põllumajandusamet, 2011
 44. Jänijõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2011
 45. Vooluveekogude seisundi parandamine, Kasari jõe Laastre paisu kalapääsu tööprojekt, Kunda jõe Estonian Cell veehaarde paisu kalapääsu tööprojekt, Mustaoja Vihula alumise paisu kalapääsu tööprojekt, Loobu jõe Loobu paisu kalapääsu ehituse ja paisjärve setetest puhatsmise tööprojekt, Pirita jõe Nehatu paisu kalapääsu tööprojekt, Pirita jõe Loo paisu kalapääsu tööprojekt ja Pirita jõe Paritõkke paisu kalapääsu tööprojekt,
 46. Konsortsium Insenerehitus ja Terrat, 2011
 47. Saueaugu paisjärve regulaatori rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 48. Kuresoo raba kuivenduskraavide veetaseme reguleerimise ehitusprojekt, RMK, 2011
 49. Veelikse paisjärve renoveerimise, regulaatori ja paisu ehituse põhiprojekt, Saarde Vallavalitsus, 2011
error: Content is protected !!