Tegevusvaldkonnad


  • vesiehitusprojektide koostamine;
  • põllu- ja metsakuivendusprojektide koostamine;
  • põllu-ja metsateede projektide koostamine;
  • pinna- ja sademetevee ärajuhtimisskeemide, projektide ja ekspertarvamuste koostamine;
  • metsakuivenduse- ja teede projektide ekspertiiside koostamine;
  • keskkonnauuringud ja keskkonnarajatiste projekteerimine;
  • vee-erikasutuslubade vormistamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine;
  • geodeetiliste mõõdistustööde tegemine.