Vesiehitised


 1. Pae kraavi, Päinurme jõe, Laisma peakraavi, Tolkuse oja, Ullaste peakraavi ja Ridalepa oja uuendustööde projektid, Põllumajandusamet, 2018.
 2. Arramäe jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2018.
 3. Voore soo jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2018.
 4. Saikla jääksoo veerežiimi taastamise projekt, RMK, 2018.
 5. Jaama oja suudmelala kalade rändetee parandamise projekt, Haapsalu Linnavalitsus, 2017.
 6. Keila linna Lõuna-Keila elamuala sademete ja pinnavete ärajuhtimise perspektiivskeem, AS Keila Vesi, 2017.
 7. Alansi kraavi, Kostivere peakraavi, Üksnurme peakraavi, Järavere oja, Lauka peakraavi, Kunda jõe, Kaldaoja, Oara oja, Saki jõe, Hendrikhansu oja, Leie peakraavi ja Välgita oja uuendustööde projektid, Põllumajandusamet, 2017.
 8. Kentsi järve saneerimistööde II etapi projekt, Konguta Vallavalitsus, 2017.
 9. Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamiseks insenertehnilise tegevuskava ja keskkonnamõjude hinnangu koostamise projekt, MTÜ Lahepera Järv, 2017.
 10. Sindi paisu avamise ehitusprojekti ekspertiis, Keskkonnaagentuur, 2016.
 11. Sõtke paisu (asukohaga Kesk tänav Sillamäe) tööprojekt, AS Sillamäe-Veevärk, 2016
 12. Tõravere vesiveski paisule kalapääsu rajamise tööprojekti, MTÜ Tõravere Vesiveski, 2015
 13. Milloja oja puhastamise tööprojekt, AS Terrat, 2016
 14. Veisjärve väljavoolu kalapääsuga ülevoolupaisu projekt, RMK, 2016
 15. Pidula oja kalapääsude tööprojekt, MTÜ Salmo Kalapääs, 2015
 16. Kahala järve tervendamise insenertehniline tegevuskava, Kuusalu Vallavalitsus, 2014
 17. Kuusiku „Altveski“ vesiveski paisule kalapääsu rajamise tehniline tööprojekt, MTÜ Kuusiku Kaitseala, 2014
 18. Elva jõe Peedu paisu rekonstrueerimise, kalapääsu ehituse ning Elva jõele kudeala tööprojekt, Elva Linnavalitsus, 2014
 19. Saku mõisatiigi väljavoolul asuva kalapääsu tööprojekt, AS Terrat, 2013
 20. Ihasalu küla pinna- ja sademevete ärajuhtimise võimaluste uurimine, Jõelähtme Vallavalitsus, 2013
 21. Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks (koostöös Eesti Veeprojekt OÜ, Maves AS, Kobras AS, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Merin OÜ, Ökokonsult OÜ, Projektbüroo Koda OÜ) 2012-2013
 22. Jutuse oja uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 23. Arkna mõisa pargi veeolude reguleerimise eskiisprojekt, Värvikeskuste Grupp OÜ, 2013
 24. Häädemeeste jõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 25. Raasiku valla Aruküla aleviku, Järsi ja Kurgla külade liigvete ärajuhtimise projekt, 2012
 26. Ahelo jõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 27. Kamari paisude kalapääsude tööprojekt, Põltsamaa Vallavalitsus, 2011
 28. Vääna jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi parendamise eelprojekt, Põllumajandusamet, 2011
 29. Kaave jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi parendamise eelprojekt, Põllumajandusamet, 2011
 30. Jänijõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2011
 31. Vooluveekogude seisundi parandamine, Kasari jõe Laastre paisu kalapääsu tööprojekt, Kunda jõe Estonian Cell veehaarde paisu kalapääsu tööprojekt, Mustaoja Vihula alumise paisu kalapääsu tööprojekt, Loobu jõe Loobu paisu kalapääsu ehituse ja paisjärve setetest puhatsmise tööprojekt, Pirita jõe Nehatu paisu kalapääsu tööprojekt, Pirita jõe Loo paisu kalapääsu tööprojekt ja Pirita jõe Paritõkke paisu kalapääsu tööprojekt,
 32. Konsortsium Insenerehitus ja Terrat, 2011
 33. Saueaugu paisjärve regulaatori rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 34. Kuresoo raba kuivenduskraavide veetaseme reguleerimise ehitusprojekt, RMK, 2011
 35. Veelikse paisjärve renoveerimise, regulaatori ja paisu ehituse põhiprojekt, Saarde Vallavalitsus, 2011